PRIVACY CHARTER

 

1. Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming

1.1. In deze privacyverklaring legt Atelier de Mécanique Générale Francis Fraipont SRL hierna: ” ATELIER FRAIPONT ” of “wij”) u uit hoe het uw persoonlijke gegevens beheert als “controller”. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten (prospecten) en personen die op een andere manier als koper of leverancier met ATELIER FRAIPONT een overeenkomst aangaan. ATELIER FRAIPONT heeft de een eenheid vestiging en kan gecontacteerd worden op de coördinaten vermeld in punt 7.4

 

1.2. Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Dit is informatie die redelijkerwijs aan een persoon kan worden gerelateerd. 

 

1.3. De functionaris voor gegevensbescherming is THEMIS-SECURITY.

Hij is te bereiken op de volgende coördinaten: 

Rue de l’Abbaye n ° 5 te 4040 Herstal

Tel: +32 4 378 32 30 

E-mail: info@themis-security.be 

 

2. De persoonlijke gegevens die we als verwerkingsverantwoordelijke behandelen

2.1. ATELIER FRAIPONT kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen. We verwerken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een actie of onze diensten gebruikt en u ons gegevens direct of indirect verstrekt of we kunnen gegevens vastleggen over uw interesses, gedrag en voorkeuren (cookies).

 

Informatie die u ons verstrekt

2.2. Als u een verzoek indient bij ATELIER FRAIPONT, bijvoorbeeld via de website, hebben we de volgende persoonlijke gegevens nodig:

a) Naam;

b) E-mailadres en andere contactgegevens;

c) Mogelijk andere informatie die relevant is voor uw verzoek, zoals: uw activiteit of onderwerp van het verzoek.  

 

2.3. Als u een contract met ATELIER FRAIPONT aangaat, hebben we, afhankelijk van het type contract, product of dienst, de volgende persoonlijke informatie nodig:

a) Naam, voornaam, adres, postcode;

b) Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

c) Bedrijfsnummer

d) financiële gegevens (bankrekening, facturen);

e) afleveradres

Deze persoonlijke gegevens moeten rechtstreeks aan ons worden doorgegeven. Als u ons geen “verplichte” informatie verstrekt (afhankelijk van het type contract), kunnen we de gevraagde service mogelijk niet leveren en het contract sluiten.  

 

2.4. Als u onze e-commercesite van ons merk YVOIR van Fraipont gebruikt, hebben

we de volgende persoonlijke gegevens nodig:

a) Achternaam, voornaam, adres, postcode;

b) Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

c) Financiële gegevens (creditcardnummer, bankrekening en betalingsgegevens);

d) Afleveradres, facturering, pakketvolgnummer;

e) Uw leeftijd, geslacht, professionele status, burgerlijke staat, interesses en voorkeuren;

f) Login en wachtwoord wanneer u een account aanmaakt op ons aankoopplatform 

 

Informatie over uw gebruik van onze diensten en/of producten

2.5. Als u gebruik maakt van de door ATELIER FRAIPONT aangeboden diensten of een contract met ons sluit, verwerken wij gegevens zoals:

a) de gegevens met betrekking tot uw machine, bijvoorbeeld een MAC-adres, een IP-adres of een ander nummer;

b) uw voorkeuren en communicatieparameters;

c) de gegevens die we koppelen aan bepaalde profielen die we van u trekken op basis van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze site bezoekt, een aankoop doet of een service aanvraagt);

d) navigatiegedrag, bepaald op basis van onze eigen waarnemingen of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacyverklaring); 

e) de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken; 

f) gegevens over uw gebruik van de diensten die wij aanbieden.

 

3. undamenten en legitieme belangen 

Wij behandelen persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke gronden:

a) Toestemming

b) Uitvoering van een contract met u of precontractuele maatregelen

c) Wettelijke verplichting

d) Uitvoering van een missie van openbaar belang 

e) Legitiem belang van ATELIER FRAIPONT of een derde partij

We behandelen persoonlijke gegevens in een legitiem belang wanneer we uw gegevens gebruiken om diensten en gerelateerde inhoud, producten en diensten te leveren, om met u te communiceren en voor reclame- of marketingdoeleinden in verband met producten of diensten die u hebt in het verleden gekocht. Onze legitieme belangen zijn bijvoorbeeld: marketing en reclame-gerelateerde producten of diensten die u hebt gekocht in het verleden, communicatie, management en informatiebeveiliging, onderzoek en analyse van onze producten of diensten, business management, zaak es juridisch, intern beheer en delen met onze gelieerde ondernemingen.

 

4. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

4.1. ATELIER FRAIPONT verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden (doelen, doelen):

a) klantrelaties onderhouden (inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen ATELIER FRAIPONT, geautoriseerde netwerkleden, servicepartners en gerelateerde financiële dienstverleners, inclusief voor de uitvoering van een contract en het nastreven van legitieme belangen).

b) bestellingen verwerken en beheren (inclusief facturering) om op uw verzoek te reageren en/of een contract voor te bereiden of uit te voeren;

c) bieden klantenservice, voldoen aan garantieverplichtingen en die van geautoriseerde netwerkleden of servicepartners, behandelen klachten en verzoeken, reageren op uw verzoeken en voeren contracten uit, of voor legitieme belangen;

d) proactief contact opnemen met klanten in het geval van hardwarefouten of storingen of om serviceafspraken te plannen, een contract uit te voeren of voor legitieme belangen;

e) eventuele terugroepacties uitvoeren of coördineren vanwege legitieme belangen of wettelijke verplichtingen;

f) marktonderzoek uitvoeren om onze activiteiten, onze merken, onze diensten en onze producten te verbeteren en om de wensen van klanten te identificeren, vanwege legitieme belangen;

g) het verzenden van informatieve en commerciële berichten via elektronische post, post of andere communicatiekanalen. Voor direct marketing heeft u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven door u af te melden of uw toestemming in te trekken als u deze heeft gegeven.  

H) reclame en marketing, met inbegrip van gerichte reclame (“advertenties gericht centra van belang”, bijvoorbeeld door middel van Facebook en Google) voor het aansluiten van apparaten en de impact van reclame en marketingactiviteiten te wijten aan onze belangen te analyseren legitiem;

I) voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen oplossen en onze rechten handhaven;

J) de kwaliteit van de gegevens verbeteren door middel van adres- en postcodecontrole, vanwege onze legitieme belangen;

j) koppel en analyseer cookies op onze websites met klantgegevens die we kennen. We doen dit om de inhoud van onze communicatie zoveel mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, voor het nastreven van onze legitieme belangen.

 

5. Bij de behandeling betrokken derden

5.1. In sommige gevallen, ATELIER FRAIPONT delen persoonlijke gegevens met derden, die “verantwoordelijke van de behandeling” onafhankelijk. We leggen hieronder uit wanneer en waarom. ATELIER FRAIPONT kan gegevens delen met:

a) de servicepartners van het ATELIER FRAIPONT -distributienetwerk, voor de uitvoering van een contract of voor het nastreven van legitieme belangen;

b) derden aan wie wij wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om gegevens te verstrekken;

c) derden, als we een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of misbruik vermoeden, als ze een rechtmatig belang hebben of als ze openbare autoriteiten zijn. Het kunnen ook autoriteiten zijn zoals de politie, de officier van justitie;

f) Partijen die ATELIER FRAIPONT bijstaan in haar diensten en geen onderaannemers zijn van persoonsgegevens voor het nastreven van haar legitieme belangen;

h) de partijen die ATELIER FRAIPONT bijstaan bij de ontwikkeling van (direct) marketingactiviteiten om haar legitieme belangen na te streven.

 

5.2. De communicatie van persoonsgegevens aan de hierboven genoemde derden vindt alleen plaats als dit is toegestaan ​​op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

5.3. ATELIER FRAIPONT maakt ook gebruik van diensten van derden, die fungeren als “sub – contractor” (bv, hosting serviceproviders, een aantal software-aanbieders, mobiliteit dienstverleners of partijen die het organiseren van of het uitvoeren van acties of enquêtes voor ATELIER FRAIPONT). Met deze dienstverleners is ATELIER FRAIPONT verplicht een onderaannemingscontract te sluiten waarin wordt bepaald dat zij alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de instructies en onder controle van ATELIER FRAIPONT.

 

5.4. Momenteel slaan we geen persoonlijke gegevens op buiten de Europese Unie. Als persoonsgegevens opzettelijk buiten de Europese Unie zouden worden vrijgegeven, zullen we aanvullende waarborgen treffen, zoals het sluiten van een model EU-contract. 

 

5.5. Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar een of meer websites van derden. ATELIER FRAIPONT is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden persoonsgegevens verwerken. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen om te weten en te bepalen hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

5.6 In het kader van onze activiteiten (hosting, back-up, website) verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt als onderaannemer op grond van artikel 8 van de RGPD-voorschriften. Deze behandeling wordt geregeld door onze ” RGPD-overeenkomst “, verzonden tijdens de ondertekening van onze contracten.  

 

6. Marketing, profilering en cookies

6.1. Bovendien verzamelen wij en derde partijen automatisch bepaalde informatie over uw bedrijfsgeschiedenis op onze website en in toepassingen van derden met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies, volgens de door u opgegeven voorkeuren. Via bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën worden unieke cookie-ID’s of andere identificatiegegevens toegewezen of verzameld. Op deze manier kunnen gegevens worden verzameld terwijl u de website of applicaties gebruikt of wanneer deze op de achtergrond op uw computer worden uitgevoerd. We kunnen ze combineren met andere informatie over u of uw machine, zoals een IP-adres. Als we hiervoor toestemming nodig hebben, zullen we u vragen dit te doen voordat u doorgaat met deze behandeling.   

 

6.2. Wij nodigen u uit om onze cookieverklaring te lezen voor meer informatie over gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en hoe u uw voorkeuren kunt instellen. 

 

7. Uw rechten, inclusief uw recht om bezwaar te maken

7.1. U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben opgeslagen en aan wie we uw persoonlijke gegevens hebben bekendgemaakt. 

 

7.2. Bovendien hebt u het recht om ons, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat te verstrekken, algemeen gebruikt en machine leesbaar voor verzending naar een ander bedrijf. 

 

7.3. We moeten uw aandacht vestigen op uw absolute recht om u te verzetten tegen direct marketing en uw recht om u te verzetten tegen elke behandeling, inclusief profilering, voor het nastreven van de legitieme belangen van ATELIER FRAIPONT of een derde partij. En om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. In België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangewezen als de Autoriteit voor gegevensbescherming (https://wwwautoriteprotectiondonnees.be ).

 

7.4. De rechten op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens, evenals een intrekking van de overeenkomst, kunnen kosteloos worden uitgeoefend via e-mail, formulier, telefoon of e-mail aan volgende adressen of nummers; 

E-mail info@fraipont.be
Post Rue de Spa 154
4970 FRANCORCHAMPS
Telefoon +32 (0)87 27 52 81

 

8. Beveiliging

8.1. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking.

 

8.2. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u aanwijzingen heeft voor oneigenlijk of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze klantenservice op het adres vermeld in punt 7.4 hierboven.

 

9. Houdbaarheid 

We bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren of als dit nodig lijkt voor het beheer van een mogelijk geschil. 

 

10. Wijziging

10.1. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Wij adviseren u om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen. 

 

10.2. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 maart 2020.

 

11. Contact/ vragen

11.1. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring en/ of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op de adressen of nummers vermeld in punt 7.4 hierboven.